Chinese Herb Flash Cards - Herbal Exams Online

Release Exterior Herbs
There are 2 sub-categories that release exterior: Expel Wind Cold and Expel Wind Heat.

Release Exterior -> Expel Wind Cold

You are not a registered user, but you can still demo the EXPEL WIND COLD and EXPEL WIND HEAT flash cards below. You'll need to register to get full access to ALL flash cards and more features like being able to modify and save herb stories online.
Bai ZhiWhite Bird - bai=white, zhi sounds like bird
Cang Er Zi... evolved into Kangaroo during the ice age
Cong BaiCong White - King Kong's Brother
Fang FengThe Werewolf
Gao BenBatman and Gao Ben
Gui ZhiThe Little Cinnamon Boy
Jing JieJing Jie the dancer is always itching
Ma HuangEphedra for Mama Huang
Qiang HuoThe King of Thailand
Sheng JiangFresh Ginger
Xi XinThe T-rex
Xiang RuLittle Johnny Ru
Xin Yi HuaMagnolia Flower
Zi Su YePerilla the mermaid: perilla leaf

Release Exterior -> Expel Wind Heat
Bo HeLittle Boy Heat
Chai HuChai Hu had a Chow Whoops!
Chan TuiThe Cicada bug
Dan Dou ChiDanny Douchi Seed
Ge GenGeneral Ge Gen
Ju HuaThe Chysanthemum Volcano
Man Jing ZiThe storm giant
Mu ZeiI Muze ...
Niu Bang ZiNew Bangzi
Sang YeThe Smoking Boxing Worm
Sheng MaShen's G-Ma (Grandma)Clear Heat
There are 6 sub-categories that Clear Heat: Drain Fire, Clear Heat and Cool Blood, Clear Heat and Dry Damp, Clear Heat and Relieve Toxicity, Clear Deficient Heat, Clear Summer Heat


Clear Heat -> Drain Fire
Dan Zhu YeThe Grouchy Orangutan
Jue Ming ZiThe Tree Crusher
Lu GenLoogie Generating Contest
Qing Xiang ZiKing Jonesy
Shi GaoFour Great Gypsies (Gypsum)
Tian Hua FenTiana Flower
Xia Cu CaoFruit Spike Flower
Xiong DanYoung Dan
Zhi MuBird Cow
Zhi ZiThe Garden (gardenia seed)

Clear Heat -> Cool Blood
Chi ShaoThe Red Pony
Mu Dan PiThe Mu Cows who saw Dan pee on the forest fire
Sheng di HuangThe shame of juan
Xi JiaoRhino Horn
Xuan ShenThe Swans Inn was a hot vibe...
Zi CaoThe Zorro Cow

Clear Heat -> Dry Damp
Huang BaiYellow and White
Huang LianThe Yellow Lion loves to eat snakes
Huang QinThe "Yellow Kin" - Natives of the toxic desert
Ku ShenKu Shen was an itchy little Skin parasite..
Long Dan CaoLong Danny long legs
Qin PiThe chimpanzee got spit in his eyes...

Clear Heat -> Relieve Toxicity
Bai Hua She She CaoTom went to Buy her she she cow
Bai Jiang CaoBuy Young Cow
Bai Tou WengBuy Two Wings
Bai Xian PiWhite Jumpy
Ban Bian LianBambi An Lion
Ban Lan GenGeneral Bad Land (BadMan)
Ban Zhi LianBan Bird Lion (zhi sounds like 'bird'...)
Chuan Xin LianJuan the Zen Lion
Da Qing YeThe Duck King Yeah!
Hong TengRed Vine
Jin Yin HuaHoneysuckle flowers - Bees suck HONEY
Lian QiaoLion Chow
Ma BoMa Bo the boxer
Pu Gong YingPu Gong the warrior was stung by a toxic beetle in the jungle
Qing DaiKing Die
Shan Dou GenThe smoking Indian
She GanThe Vegan
Tu Fu LingEmperor
Ya Dan ZiYa Dan Zi loved dancing so much she went to Africa...
Ye Ju HuaSimilar to Ju Hua
Yu Xing CaoYou King Cow?!?
Zi Hua Di DingA purple flower

Clear Heat -> Clear Deficient Heat
Bai WeiWhite Way
Di Gu PiDygoopi the Dingo
Hu Huang LianWho hung the Lion?
Qing HaoKing How: how did he survive?
Yin Chai HuYin Chai Hu was a starving princess

Clear Heat -> Clear Summer Heat
He YeHell Yeah its hot!
Lu DouLoves Lemonade
Xi GuaWatermelon for CoffeeDrain Downwards
There are 3 sub-categories that Drain Downward: Purgatives, Laxatives, and Harsh Expellants

Drain Downwards -> Purgatives
Da HuangDr. Yellow was studying monkeys
Fan Xie YeThe Hotdog Eating Contest
Mang XiaoMang Xiao

Drain Downwards -> Moist Laxatives
Huo Ma RenWho's Marrying?
Yu Li RenUsually rains...

Drain Downwards -> Harsh Expellants
Ba DouThe city of Barad Dour was attacked by cold elementals and water elementals
Da JiDa Ji the DJ
Gan SuiThe Sous Chef
Yuan HuaPrimary FlowerDrain Dampness
There are 3 sub-categories that Drain Dampness: Promote Urination and Relieve Edema, Promote Urination and Relieve PUD, Drain Damp and Relieve Jaundice


Drain Dampness -> Promote Urination and Relieve Edema
Chi Xiao DouThe ADUKI BEAN
Dong Gua PiDong sailed the Guppy
Fu LingThe Foolish Fat Indian
Yi Yi RenJobs Tears
Yu Mi XuCorn silk for You me and You
Ze XieZe Land is near captain!
Zhu LingZoo Linger story...

Drain Dampness -> Promote Urination and Relieve Painful Urination Disorder
Bei XieBay's Yay
Bian XuBian Xu House is a de-caf coffee...
Che Qian ZiPlantago Seed
Deng Xin CaoThe Dang Zen Cow
Di Fu ZiDie Fuzzy!
Dong Kui ZiMy pregnant wife is so Dang Queasy
Hai Jin ShaHai jin Sha the (Japanese fern spores) Ninja...
Hua ShiLittle Excess Flower
Mu TongMu Tong was the name of Farmer Jeb's pitch fork
Qu MaiQueen Mai
Shi WeiThe Excess Way (Smoking, Drinking, Fighting)
Tong CaoTongue Cow

Drain Dampness -> Promote Urination and Relieve Jaundice
Hu ZhangWho's hung, said the jaundiced criminal...
Jin Qian CaoJin Can Sell...Dispel Wind Dampness (Treat Arthritis)
There are 3 sub-categories that Dispel Wind Dampness: Those that relieve cold, those that relieve heat, and those that strengthen bones and tendons

Note: We are accepting donations for more custom herb photos. If you enjoy having custom funny photos please donate (100 percent of donations will go to fund new illustrations .... or if you are an illustrator willing to donate your TIME please let us know)

TO DONATE CLICK HERE


Expel Wind Damp -> Relieve Cold
Bai Hua SheBuy her a sheep!
Chuan WuSwan Wool is rare, since most Swans have feathers!
Du HuoOld Mr. Doubleteeth - Pubescent Angelica Root
Hai Feng TengHigh Fang Thang
Mu GuaThe Troll under the bridge
Wei Ling XianWhale-ing's Yawn
Wu Shao SheWe shall see who wins the boxing match!


Dispel Wind Damp -> Relieve Heat
Hai Tong PiHigh jumping can cure you!
Han Fang JiHan Fang Ji was Han Solo's evil twin brother
Qin JiaoKin-Jow the nomad
Ren Dong TengThe red nosed reindeer...
Sang ZhiSang Zhi sounds like song bird...(sang zhirr)
Si Gua LouThe opera singer sang SI- GUA-LUO!!!
Xi Xian CaoThe Zion Cow is coming!


Dispel Wind Damp -> Strengthen Bones and Tendons
Gou JiGouging
Qian Nian JianThe Capital City
Sang Ji ShengSong of Shame
Wu Jia PiWould ya pee?Regulate Qi / Invigorate Qi
Herbs that Regulate Qi...

Note: We are accepting donations for more custom herb photos. If you enjoy having custom funny photos please donate (100 percent of donations will go to fund new illustrations .... or if you are an illustrator willing to donate your TIME please let us know)

TO DONATE CLICK HERE


Regulate Qi / Invigorate Qi
Chen PiThe Chimpanzee that couldn't exercise...
Chen XiangChen's Young: the baseball fan
Chuan Lian Zi"John" the lion seed
Da Fu PiThe Foopy Puppies
Fo ShouFo Shou man - let order pizza!
Mu XiangMu Xiang 'moves ya along'
Qing PiKing pee wee
Tan XiangYoung Dr. Tan
Wu YaoWould you have lead an army to the crusades if you knew that god would warm your KD?
Xiang FuNutgrass Rhizome
Xie BaiJ White the rapper
Zhi KeZhi Ke the Circus Clown
Zhi ShiZirsha's InertiaRegulate Blood (Stop Bleeding / Invigorate Blood)
Note: We are accepting donations for more custom herb photos. If you enjoy having custom funny photos please donate (100 percent of donations will go to fund new illustrations .... or if you are an illustrator willing to donate your TIME please let us know)

TO DONATE CLICK HERE

Regulate Blood -> Stop Bleeding and Astringe
Bai JiWhite G Antibiotic Cream
Xian He CaoYoung He Cow
Xue Yu TanThe "Way you tan"...

Regulate Blood -> Stop Bleeding and Cool Blood
Bai Mao GenI can "buy my own gin!"
Ce Bai YeThe white Yeti
Da Ji(2)DaJi2 is R2D2's cousin
Di YuDie you regenerating trolls!
Huai Hua MiCry for Me - and my bleeding hemorrhoids
Xiao JiZowji the nurse!

Regulate Blood -> Stop Bleeding and Remove Stasis
Pu HuangThe yellow Pooh!
Qian Cao GenOne tough cop
San QiSanky the pirate ship was sunk!

Regulate Blood -> Stop Bleeding and Warm Meridians
Ai YeThe story of Wild Bill Hickok
Pao JiangPow Jang is a wicked new type of hard core dodgeball

Regulate Blood -> Invigorate Blood and Relieve Pain
Chuan XiongLittle Juan Young
Jiang HuangYoung and Yellow...
Mo YaoMore Yow! A letter to the mayor
Ru XiangRoo's Young, the young Kangaroos
Wu Ling ZhiThe flying squirrel ninja!
Yan Hu SuoYan who sews
Yu Jin"Eugene!", Ernest, and the tumeric tuber...

Regulate Blood -> Invigorate Blood and Regulate Menses
Dan ShenDan's Shen
Hong HuaSafflower whiskey
Ji Xue Tengxue means blood, teng means vine= BLOOD VINE
Niu Xisounds like
Tao RenColonel Peach (Tao Ren is Peach Kernel)
Wang Bu Liu XingWang Booh Losing
Yi Mu Caojust shout 'YEEEEEEE MOO COW!'
Ze LanZe Land is near captain!

Regulate Blood -> Invigorate Blood and Treat Traumatic Injuries
Gu Sui BuThe Goose We Booh
Su MuSu Mo wrestling...
Xue JieThe Dragons Blood...
Zhe ChongZhe Chong almost replaced traffic lights... but it didn't work

Regulate Blood -> Invigorate Blood and Resolve Masses
Chuan Shan JiaAnteater Scales
E ZhuLet the E-Zoo games begin!
San LengThe Sand-lings of DuneWarm Interior / Expel Cold

Warm Interior and Expel Cold
Ding XiangAunt Clove gave the baby cloves
Fu ZiA fuzzy blanket by the fire
Gan JiangGan Jiang is Fried Ginger
Gao Liang JiangGals Long Johns
Hua JiaoFlower Jelly Belly - the Bully
Rou GuiMy Old Dog Cinnamon loves to Fetch Cinnamon Bark
Wu Zhu YuThe fire fighting fox
Xiao Hui XiangFennel seed is for pizza!Resolve Phlegm

Resolve Phlegm -> Phlegm Cold
Bai Fu ZiThe white fuzzy seed
Bai Jie ZiBuy the album
Bai QianThe white Coin
Ban XiaBan Xia got banned from volleyball...
Jie GengJie Geng is just a fancy way of saying Jogging!
Tian Nan XingTeeyon's Nanny Xing
Xuan Fu HuaSwan's Foo Flower

Resolve Phlegm -> Phlegm Heat
Chuan Bei MuThe swamp runners
Gua LouThe snakegourd brothers - Pi, Shi, and Ren
Hai Fu ShiHigh and full of sh*t!
Hai Ge KeThe High Gecko
Hai ZaoHigh-Zow! - the salty swamp coffee!
Kun BuWas a wooly mammoth who lived in the swamp
Pang Da HaiPang Da Hai is some killer herb
Qian HuCoin her!
Wa Leng ZiWhaleling Zzzzzz...
Zhu LiZoo Lee: Bruce Lee's furry counterpart
Zhu RuZhu Ru used to be part of the Zulu tribe

Resolve Phlegm -> with Cough and Wheeze
Bai BuThe white-BOOH ghost
Bai GuoThe messy White Goats...
Pi Pa YeYeah pi pa - I want some summer swamp candy!!!
Sang Bai Pismoke pipe pee!
Su ZiSilly Suzy almost died in the swamp when she forgot her inhaler
Ting Li ZiTingles Easy
Xing RenKing Ren
Zi WanThe One: Help me o Zi Wan KenobeAromatic Herbs that Transform Damp

Aromatics that Transform Damp
Bai Dou KouThe White Dao Cow
Cang ZhuKong Zoo
Cao Dou KouThe Cow Dao Cow
Cao GuoCow Goat: The Cow got Malaria from the Goat
Hou PoThe Po Ho
Huo XiangWho's Young?
Pei LanPei Lan was Pele's brother...
Sha RenSharen the BarrenHerbs for Food Stagnation

Relieve Food Stagnation
Gu YaSprouted Rice is "Good Yeah!"
Ji Nei JinJi Nei Jin is chicken gizzard...
Lai Fu ZiLie on the Fuzzy blanket after eating...
Mai YaThe Mayan Mother who couldn't lactate
Shan ZhaThe Hunter Guide
Shen QuThe gnomish mineral miner who ate too much cakeCalm Spirit

Herbs that Anchor and Calm Spirit
Calm Spirit -> Anchor Spirit
Ci ShiMagnetite and the magnet at the bottom of the sea
Hu PoHu Po the Hippo
Long GuDragon Bone...
Zhu ShaThe king sent his trusted advisor Zusha to find mercury...

Calm Spirit -> Nourish
Bai Zi RenBy the blood of the Wren
He Huan PiHigh Jumping
Ling ZhiRemember that cranberries song "do you have to let it ling zhi?"
Suan Zao RenThe sour swan with a big heart...
Ye Jiao TengThe Genie in the Bottle
Yuan ZhiThe primary birdSubdue LV Yang and Extinguish LV Wind

Subdue Liver Yang
Bai Ji LiWhite jet Li?
Dai Zhe ShiHematite sprang from the Volcano
Mu LiOyster Shells
Shi Jue MingSea Chumming: The quest for Moby Dick
Zhen Zhu MuThe Zen Zoo is where bad angry cow go when they die

Extinguish Liver Wind
Di LongThe earth worm is good for fishing
Gou TengGambir the magician
Jiang CanYoung Chan and the stiff silkworm
Ling Yang JiaoAntelope Horn (Where the Antelope's Play)
Niu HuangNew Yellow (curtains)
Quan XieScorpion King / The Mummy
Tian MaRemember the massacre at Tian Ma square!!!
Wu GongDr Wu's Gong and the Centipede
 Herbs that Tonify Qi

Tonify Qi
Bai Bian DouThe White Piano
Bai Zhu"Can I Buy Zhu Something Mother Earth??"
Ci Wu JiaSee would ya, my magic apples!
Da ZaoDa Zao is Jujube (Chinese Dates)
Dang ShenWhere did Dr. Shen go?
Gan CaoGranny Cow
Huang QiThe Yellow Qi
Ren ShenGinseng cured Ren's Shen
Shan YaoSHAM WOW!
Tai Zi ShenWhat happens when the Shen is tied in knots?
Xi Yang ShenAmerican Ginseng
Yi TangThe newest flavor of Tang made with pure cane sugar!Herbs that Tonify Blood

Tonify Blood
Bai ShaoThe White Pony
Dang GuiThe Angel Lucifer tempted Eve
E JiaoDonkey hide gelatin
He Shou Wu"He Sure Would" get Malaria!
Long Yan RouLong Run Yo...Marathon
Shu Di HuangThe Shoe of JuanHerbs that Tonify Yin

Tonify Yin
Bai HeWhite Hay on the Moon
Bie JiaBe a Jap!!
Gou Qi ZiThe wolf's eyes
Gui BanGuiban the dread pirate
Han Lian CaoHand = Lion Chow
Hei Zhi MaHaze Your Maw...
Huang JingWong Jing / Yellow Jing
Mai Men DongThat's what SHE said!!!
Nu Zhen ZiNews Endsy
Sang ShenSanction (on peaches)
Sha ShenThe last Sha of Iran had a lot of Shen
Shi HuThe She-Wolf
Tian Men DongTeeyon's Dong
Yu ZhuThe U-Zoo was closed for Quarantine!Herbs that Tonify Yang

Tonify Yang
Bu Gu ZhiBoo Goozer
Dong Chong Xia CaoDong Chong's Cow
Du ZhongThat dude's ON!
Ge JieThe asthmatic Gecko
Hai MaHigh Mountain
Hu Tao RenWho told Ren?
Jiu ZiJuicy Black Beans
Lu Jiao JiaoLou's Deer Horn Jelly
Lu RongDeer Antler for the King's daughter
Rou Cong RongRoll Call Wrong
Sha Yuan Zi"Shaya Wants A..."
Suo YangI remember when I was So young!
Tu Si ZiToo Sleezy
Xian MaoZion Meow - the Zion Cat!
Xu Duan"Xu Duan to suck my blooood??"
Yang Qi ShiYang Easy
Yi Zhi RenThe Easy Wren
Yin Yang Huoits Horny Goat Weed
Zi He CheThe Heche in Mexico sticker...Herbs that Stabilize and Bind

Stabilize and Bind -> Stabilize the Exterior
Fu Xiao MaiFull Show-Me
Ma Huang GenMy, Yellow General
Nuo Dao Gen XuNo Dao General Xu

Stabilize and Bind -> Lung and Intestines
Chi Shi ZhiThe magic red powder
He ZiHe Sleeps after surgery
Rou Dou KouRonald McDonald
Wu Bei ZiThe Wubby Zzzzzz is a stuffed animal
Wu MeiWooh Me! The story of Rapunzel
Wu Wei ZiToo Lazy
Ying Su KeYing Suke took opium and relieved instability in the lower burner for a living....


Stabilize and Bind -> Kidney (urine, sperm, vaginal discharge)
Fu Pen ZiFooPenzi the puppy
Hai Piao XiaoThe high pow wow
Jin Ying ZiJin
Lian ZiLion seed (Simba the Lion King)
Qian ShiCoin Shi = "Coin Excess" for cheese and wine
Sang Piao XiaoThe song pow wow
Shan Zhu YuShan Zhu Yu the WitchOpen Orifices

Open Orifices
Bing PianBing's Piano
She XiangThe stillborn baby
Shi Chang PuThe homeless guy that smells like Pooh
Su He Xiang"Sue, he's young" - the aliens tried to sue young Johnny
 Expel Parasites

Expel Parasites
Bing LangBig Long of the fantastic four
Da SuanThe dark Swan
Fei ZiPhasing
Guan ZhongIguana's Dong
Ku Lian Gen PiCool Lion Jumping
Nan Gua ZiNothin grows here - in the pumpkin patch
Shi Jun ZiShit on itExternal Application

External Application
Chan SuChan sued when His wife Miscarried
Liu HuangThe Yellow Luis
Ming FanThe mean Fan
She Chuang ZiShe Change Seed
Zhang NaoThe Song Now on the Jukebox...

Single Herb Stories:

Single Herbs Home

Formula Stories:

Formulas Home

Extras:

Bonuses and Extras

Story Search

Name

Flashcards: Review

Please log in to enable flash cards.

Site designed by Justin Hays, LAc of Maui Acupuncture. Also see ChineseNutrition.org a valuable Chinese Nutrition resource.
Design by TemplateWorld and brought to you by SmashingMagazine